Sage Contacts 

Sage 300 結合 Microsoft Office 365    

 

Sage Contacts 是一個Outlook 加載項,可通過 Office 365 提供有關您的客戶和供應商的關鍵信息。您可以通過瀏覽器從筆記本電腦或流動設備運行它。也可以從Desktop Outlook 運行它。只需打開最近發送給客戶/供應商或來自客戶/供應商的電子郵件,按 Sage 圖標登入便可。 

 

Overview 概覽頁 - 您可以查看客戶/供應商的信用狀態、聯絡等資料  

 Sage Contacts - Outlook

 

  History 舊記錄頁 - 您可以查看客戶/供應商的發票和付款明細等資料

 

 Sage Contacts - Outlook

 

Comms 通訊頁 - 您可以查看最近的客戶/供應商通訊和電子郵件,最多10個項目

 

 "Sage

 

Notes 備忘錄頁 -您可以記錄與客戶/供應商有關或會議期間提出的重要信息

 "Sage