Sage 300  智能報表 (Business Intelligence)

 

 

 

打造更靈活的報表和提供更多分析資訊

Sage商業智能 (BI) 是強大的報表工具,可以從Sage 300,SQL或任何其他ODBC兼容數據庫中提取數據,並以易於理解和可自設的Microsoft Excel格式列印報表,從而使您按公司需要自設合適的報表。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

加快決策   儀表版   總帳合併    省時

 

 透過即時關鍵業務數據來加快對組織的決策和提升管理效益

 

 

利用可定制的儀表板將您的數據轉換為戰略決策智能

 

 

通過廣泛的多幣種和多公司功能獲得競爭優勢

 

 

避免人手制作報表,自動化工作流程帶來更高準確性